Rådgiver Avfall Norge
20.03.2020, 09:08:42

Råd til bransjen

Dette er en kopi av artikkelen som også et publisert på avfallnorge.no 

Vi ber alle våre medlemmer gjennomføre grundige risikovurderinger og følge nøye med på alle krav, råd og anbefalinger. Vi ber også våre medlemsbedrifter legge et føre var prinsipp til grunn ved alle vurderinger.

Nytt fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har nå etablert en nettside der de samler all sin informasjon knyttet til konrona-situasjonen. Der er det også link til en nyopprettet mailadresse til direktoratet om korona-spørsmål.

19. mars sendte Miljødiretoratet ut en pressemelding om situasjonen på gjenvinningsstasjonene. Her oppfordres befolkningen om å ikke overbelaste gjenvinningsstasjonene. Samtidig anmodes kommunene om å opprettholde et tilbud til befolkningen. Det opplyses også om at man leie containere privat.

Det ble avholdet et kort informasjonsmøte mellom Miljødirektoratet og organisasjonene i bransjen den 17/3. Her fikk vi bl.a. følgende informasjon:

  • Det finnes ingen kapasitet hos myndighetene til å godkjenne eller "stemple" dokumentasjon på ansatte er i samfunnskritisk funksjon. Vi henviser til avsnittet under for våre anbefalinger knyttet til dette temaet.
  • Det jobbes med å innføre tiltak som gir anledning til økt lagring av avfall, enten gjennom egen hasteforskrift eller som delegert myndighet til Fylkesmennene. Bransjens anbefaling var en landsdekkende forskrift, slik at vi får samme regler samtidig i hele landet.
  • I samarbeid med andre etater jobbes det med lempninger i adgangen til å endre transportører og grenseovergang ved eksport av avfall

Dersom det oppstår akutte eller kritiske situasjoner ber Miljødirektoratet oss ta kontakt, men gjerne via organisasjonene for å begrense antallet henvendelser. Anfall Norge bistår selvfølgelig med dette.

Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon

I følge Miljødirektoratet finnes det ingen kapasitet hos myndighetene til å godkjenne eller "stemple" dokumentasjon på ansatte er i samfunnskritisk funksjon. Virksomhetene må derfor gjøre gode vurderinger selv- Her er Avfall Norges anbefalinger knyttet til vurderinger av samfunnskritiske funksjoner:

  1. Miljødirektoratet tolkning av samfunnskritiske funksjoner i vår sektor bør legges til grunn for alle vurderinger. Dersom dere mener oversikten er mangelfull, ber vi om at dere tar kontakt med oss, så videreformidler vi dette til Miljødirektoratet fortløpende.
  2. Regjeringen har 16. mars publisert en liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Her er funksjonene som listet opp av Miljødirektoratet (se over) spredt under Redningstjeneste (kjemikalier, farlig avfall, farlig gods, storulykkeberedskap), Natur og miljø (forurensningsberedskap, Forsyningssikkerhet (drivstoffleveranser) og Renovasjon og håndtering av farlig avfall). Avfall Norge vurderer at Miljødirektoratets og Regjeringens liste for alle praktiske formål tilsvarer hverandre.
  3. Alle virksomheter må gjøre spesifikke risikovurderinger for å dokumentere hvilke funksjoner som kan ansees som samfunnskritiske. Vi anbefaler alle våre medlemmer å dokumentere alle risikovurderinger skriftlig og oppdatere disse fortløpende.
  4. Lista for hvilke funksjoner som ansees for samfunnskritiske skal ligge høyt, slik at man unngår å undergrave de omfattende, smittebegrensende tiltakene som nå er innført i landet.
  5. Det må tas hensyn til at avfallsmengdene blir fallende fra de delene av samfunnet som nå er satt ut av drift.
  6. Vi understreker at leverandører som er kritiske for å utføre de samfunnskritiske funksjonene omfattes også. Vi anbefaler våre medlemmer å dokumentere skriftlig hvilke leverandører dette er vurdert å være.

Rett til barnehage- og skoleplass

Avfall Norges henviser her til avsnittet "Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon"

Nederst på siden finner dere en mal for bekreftelse på at en ansatt er i samfunnskritisk funksjon. Malen kan benyttes fritt.

Forventet varighet på epidemien

I Folkehelseinstituttets risikovurdering publisert 13. mars står det følgende om forventet varighet på epidemien:

"Vi har i et par uker vært i en fase med importerte tilfeller og begrenset videre smitte fra disse. Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. Vi tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen."

Unntak fra karanteneregler ved reiser utenfor Norden

I henhold til Helsedirektoratets nye karanteneregler gjelder følgende unntak:

Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.Vedtaket har virkning fra 27. februar 2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Avfall Norges henviser til avsnittet "Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon" for å vurdere adgangen til karantenefritak.

Stenge avfallsmottak?

Avfall Norge anbefaler våre medlemmer om å stenge mottak, begrense åpningstider og gjennomføre andre, inngripende risikoreduserende tiltak for å overholde karanteneregler, hindre smittespredning og opprettholde drift i samfunnskritiske funksjoner. Avfall Norges henviser her til avsnittet "Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon"

Tiltakene om begrensning i mottakskapasiteten må veies mot faren for økt forsøpling og smittefare hos berørte aktører. Vi anbefaler derfor våre medlemmer å gjøre skriftlige risikovurderinger som dokumenterer og begrunner hvilke tiltak som gjennomføres, aktiv kommunikasjon med berørte kunder og tilrettelegging for beredskapskapasitet i påkommende tilfeller.

Kommunikasjonstiltak

12. mars sendte Avfall Norge ut en pressemelding med oppfordring til befolkningen om beskytte renovatørene mot smitte og redusere smittespredningen i samfunnet.

16,. mars sendte Avfall Norge ut en pressemelding om at mange gjenvinningsstasjoner stenger og reduserer åpningstidene.

Avfall Norge anbefaler medlemmene om å legge vekt på behovet for stoppe smittepredningen i samfunnet i kommunikasjonen med innbyggere og kunder som berøres av ulike tiltak i bransjen.

Hvordan forebygge smitte?

Oppdatert informasjon om hvordan man forebygger smitte finner du hos Folkehelseinstituttet.

Risikovurderinger

Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjøre sine egne risikovurderinger både til smittefare blant egne ansatte og behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Mht. til smittefare blant egne ansatte henviser vi til de generelle rådene fra Folkehelseinsituttet samt reiserådene fra UD. Mht behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamling og avfallsbehandling ber om at det spesielt vurderes tiltak for å begrense smittefaren blant renovatører og driftsoperatører.

Personlig verneutstyr, arbeidsklær og garderober

Avfall Norge ber våre medlemmer legge et føre-var prinsipp til grunn for vurdering av både personlig verneutstyr iht Arbeidsmiljøloven §3-2 og arbeidsklær iht Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6. Mens personlig verneutstyr skal beskytte de ansatte mot smitte, skal egne arbeidsklær hindre smittespredning også ut fra arbeidsplassen. Renovasjon er av Arbeidstilsynet definert som risikoutsatt arbeid med krav til arbeidstøy. Det bør gjennomføres strenge hygienetiltak knyttet til bruk av garderober, dusjing og vask av arbeidstøy.

Hvor lenge overlever viruset på overflater?

Iht FHI er det ikke sikkert hvor lenge viruset som forårsaker COVID-19 overlever på overflater, men det ser ut til å oppføre seg liknende som andre koronavirus. Forskning antyder at koronavirus (inkludert foreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra få timer til flere dager. Dette vil variere under ulike forhold slik som type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Det er indikasjoner på at COVID-19 kan overleve lenger ved lavere temperaturer enn andre korona-virus.

forskning.no kan du lese mer om hva man foreløpig vet om viruset og hvor lenge det overlever på overflater.

Håndtering av avfall fra helseinstitusjoner etc

Avfall Norge har vært i dialog med Folkehelseinstituttet angående avfallshåndtering knyttet til avfall fra helseinstitusjoner, fra personer i hjemmekarantene og hoteller/skip o.l. som settes i karantene. Seksjon for resistens- og infeksjonsovervåking har så lang sagt om at "man ikke skal avvike fra generelle rutiner for håndtering av avfall". Kort oppsummert innebærer rådene at avfall som ikke uansett ville regnes som smittefarlig, håndteres som restavfall.

Dette er seksjonens konkrete anbefalinger knyttet til de tre områdene Avfall Norge har bedt om klargjøring på:

1. Avfall fra helseinstitusjoner

Anbefalingen til avfallshåndtering i helseinstitusjoner er at så lenge beskyttelsesutstyr ikke er direkte forurenset med organisk materiale, eller kommer fra luftsmitteisolat på sykehus, kan det kastes i vanlig restavfall. Det henvises videre til FHI sine råd til primærhelsetjenesten, hvor det står at "Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall" Sykehus skal følge lokale rutiner i henhold til smitteregime.

2. Avfall fra personer i hjemmekarante

Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene.

3. Avfall fra hoteller/skip o.l. som settes i karantene

Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra isolerte enheter som dette.

Slambehandling

Informasjon knyttet til slambehandling finnes Norsk Vann.

Import av varer og mottak av pakker fra Kina

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge.

Regler for sykemelding etc

Oppdatert informasjon sykemeldinger etc finner du hos Nav.